Νέα
24 Δεκεμβρίου, 2019

Δ.Τ.: Διορισμός νέων μελών ΔΣ του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (“OKAA”)

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») ανακοινώνει τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. («ΟΚΑΑ») με ισχύ από την Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, μοναδικού μετόχου του ΟΚΑΑ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 197 παρ.4 ν.4389/2016, ομόφωνα, αποφάσισε το διορισμό 4 νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΑΑ μεταξύ των οποίων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, με την ακόλουθη σύνθεση:

1.Χρήστος Κρομμύδας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

2.Απόστολος Αποστολάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3.Δημήτριος Μπαρτζώκας, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

4.Ελένη Λεώδη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται με τον εκπρόσωπο του Συνδέσμου ΕΚΛΑ (Μη Εκτελεστικό Μέλος), τον εκπρόσωπο της Ένωσης Εμπόρων Κρέατος (Μη Εκτελεστικό Μέλος) και τον εκπρόσωπο των Εργαζομένων (Μη Εκτελεστικό Μέλος), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2, του Καταστατικού του ΟΚΑΑ. Μία ακόμη θέση μη εκτελεστικού μέλους θα συμπληρωθεί από τον υποψήφιο που θα προτείνει ο Υπουργός Οικονομικών στην ΕΕΣΥΠ σύμφωνα με το άρθρο 197 παρ. 4 του ν 4389/2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ ευχαριστεί τα μέλη του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΑΑ για την συμβολή τους στην πορεία του οργανισμού τα τελευταία χρόνια και εύχεται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο καλή δύναμη και καλή επιτυχία στα πλαίσια των υποχρεώσεών του στην επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της εταιρείας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διαμορφώσει το πλαίσιο για την υλοποίηση του επιχειρηματικού πλάνου του ΟΚΑΑ, με στόχο την καλύτερη λειτουργία, εκσυχρονισμό και ανάπτυξη των Κεντρικών Αγορών Αθήνας, Πάτρας και των Ιχθυοσκαλών της χώρας, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα λειτουργίας.

Στόχος είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όρους ποιότητας και προσβασιμότητας, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και την ανάπτυξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού. Η βελτίωση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε ένα πλαίσιο εντός του οποίου θα επιδιώκεται η διαφάνεια και η καινοτομία τόσο σε επίπεδο διαδικασιών, όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους, ταυτόχρονα με τον εξορθολογισμό του κόστους. Σε αυτό θα συμβάλλει η ανάπτυξη, όπου απαιτείται, της κατάλληλης τεχνικής υποδομής, η οποία θα βοηθήσει στο γενικότερο εκσυγχρονισμό της επιχείρησης, ώστε να διαμορφώνει στους χώρους της ευνοϊκές συνθήκες άσκησης του εμπορίου οπωροκηπευτικών, κρεάτων, προϊόντων αλιείας και γενικότερα τροφίμων, νωπών ή μεταποιημένων προϊόντων και να εξασφαλίζει την αδιάλειπτη τροφοδοσία της αγοράς. Επιπλέον, θα συμβάλλει και στην επαύξηση της δημόσιας αξίας, με δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αλλά και ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Για τα σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα των μελών, βλ. Παράρτημα Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

Παρατίθενται σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. («ΟΚΑΑ»):

1. Χρήστος Κρομμύδας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε το 1958. Είναι απόφοιτος του Χημικού τμήματος του Πανεπιστημίου Πάτρας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Diplome d’ Etudes Approfondies (MSc) στην Εφαρμοσμένη Χημεία από το Université Pierre et Marie Curie (Paris VI). Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1986 στην ΦΑΓΕ Α.Ε, όπου εργάστηκε σε διάφορες διευθυντικές θέσεις, όπως στη Διεύθυνση Ζώνης Γάλακτος και Περιφερειακών Εργοστασίων, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε Διευθυντής Εργοστασίου, με ευθύνη τις διευθύνσεις Παραγωγής, Logistics και Τεχνικής Υποστήριξης για το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διεύθυνση, όλων των εργοστασιακών λειτουργιών. Μεταξύ 2006 και 2016 ήταν επίσης εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ της εταιρείας. Έχει διατελέσει επίσης μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων και μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας Αξιοποίησης Υλικών Συσκευασίας.

2. Απόστολος Αποστολάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1967 στον Πειραιά. Είναι κάτοχος πτυχίου Diploma in Business Studies και MBA του Nottingham Trent University. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 30 ετών. Από το 1988 έως το 1990 εργάστηκε στην ΟΠΤΙΜΑ ΑΕ του ΟΜΙΛΟΥ Π.ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗ, ενώ μετά και για 12 χρόνια, από το 1991 έως το 2003, στην ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. σε διευθυντικές θέσεις Πωλήσεων, όπως Διευθυντής Πωλήσεων Λιανικής και Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων. Από το 2003 έως το 2006 εργάσθηκε ως Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και Εξαγωγών στην CRETA FARM A.Ε ενώ από το 2007 έως και το 2018 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής και Σύμβουλος Διοίκησης στην ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. Από το 2018 έως και σήμερα εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

3. Δημήτριος Μπαρτζώκας, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου)

Γεννήθηκε το 1951. Είναι πτυχιούχος Οικονομικών της ΑΣΟΕ. Από το 1971 έως και το 1985 εργάστηκε σε εταιρείες του κλάδου των καυσίμων και των λιπαντικών σε διάφορες θέσεις ευθύνης. Από το 1985 έως και το 2012 διετέλεσε CFO στην CYCLON HELLAS και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Στο διάστημα 2006 έως 2017 διετέλεσε αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΝ AVIATION ενώ από το 2012 έως το 2015 συμμετείχε ως ανεξάρτητο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της CYCLON HELLAS. Από το 2013, κατέχει τη θέση του Management Consulting Partner στην ΙΝΤERLOG A.E.

4. Ελένη Λεώδη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1971. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Banking & Finance από το University of Stirling της Μεγάλης Βρετανίας. Διαθέτει 20 έτη εμπειρία στον τομέα της Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής σε μεγάλες διεθνείς και ελληνικές τράπεζες όπως η BARCLAYS, η SOCIETE GENERALE, η CREDIT AGRICOLE, η EUROBANK και η ALPHA BANK. Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας της στον τραπεζικό κλάδο, εργάσθηκε στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, τόσο στη βιομηχανία όσο και στο εμπόριο, ενώ ταυτόχρονα συμμετείχε ως Senior Manager στη χρηματοδότηση εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το 2018 εργάζεται στην ΕΕΣΥΠ ως Portfolio Manager.