Νέα
8 Σεπτεμβρίου, 2022

Εκκίνηση του διεθνούς διαγωνισμού για την αξιοποίηση του αεροδρομίου Καλαμάτας μέσω παραχώρησης

Το Υπερταμείο ανακοινώνει ότι ξεκινάει ο διεθνής διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένος Καλαμάτας, για διάστημα παραχώρησης περί τα 40 έτη. Ο διαγωνισμός είναι πλήρως ενταγμένος στον στρατηγικό σχεδιασμό του Υπερταμείου για την αξιοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων, ώστε να αποτελέσουν κρίσιμο μοχλό ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.

Η εκκίνηση του διαγωνισμού λαμβάνει χώρα μετά την κατάρτιση του κειμένου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Expression of Interest) και τη δημοσίευση στην εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της σχετικής ανακοίνωσης (7/09).

Η διαγωνιστική διαδικασία υλοποιείται σε δύο φάσεις:

  • Κατά την Α’ Φάση του διαγωνισμού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που καλύπτουν συγκεκριμένα τεχνικό-οικονομικά κριτήρια να καταθέσουν τους Φακέλους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέχρι τις 4 Νοεμβρίου 2022. Στη συνέχεια το Υπερταμείο θα αξιολογήσει τους υποβληθέντες φακέλους και θα επιλέξει τους υποψηφίους που καλύπτουν τα σχετικά κριτήρια.
  • Στους επιλεγέντες διαγωνιζομένους θα δοθεί το δικαίωμα να συμμετάσχουν στη Β’ Φάση (και τελική) του διαγωνισμού, κατά την οποία θα υποβάλουν τις τελικές προσφορές τους. Σε αυτή τη φάση θα προσδιοριστεί η ακριβής διάρκεια της παραχώρησης και λοιπές κρίσιμες συμβατικές ρυθμίσεις.

Ο βασικός στόχος του Υπερταμείου, μέσω της παραχώρησης του αεροδρομίου της Καλαμάτας, είναι η αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και επέκταση των υποδομών του αεροδρομίου και ιδίως του κτιρίου επιβατών (terminal). Η επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών (terminal, χώρος στάθμευσης αεροσκαφών) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση λόγω της αλματώδους ανάπτυξης του εν λόγω αεροδρομίου. Μέσα από αυτές τις επενδύσεις το αεροδρόμιο Καλαμάτας θα μπορέσει υποδεχθεί ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό επιβατών που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τους 500.000 πολύ νωρίτερα από το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. Ήδη εκτιμάται ότι στο τρέχον έτος (2022) ο αριθμός επιβατών θα ξεπεράσει τον αριθμό ρεκόρ του 2019. Ο αυξημένος αυτός αριθμός επιβατών σε συνδυασμό με τις σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις στον τουριστικό κλάδο και βελτίωση των οδικών υποδομών στο νομό αναμένεται να έχει πολλαπλασιαστικές θετικές επιπτώσεις στο νομό Μεσσηνίας αλλά και την ευρύτερη ζώνη επιρροής του αεροδρομίου.

H εξέλιξη αυτή, είναι αποτέλεσμα της συνδυασμένης προσπάθειας και της στενής συνεργασίας του Υπερταμείου με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το οποίο στηρίζει πολυδιάστατα το σημαντικό αυτό αναπτυξιακό εγχείρημα.

Για το Υπερταμείο είναι σημαντικό ζητούμενο η επίτευξη και εξασφάλιση ενός συνδυασμού υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης υψηλής ποιότητας για τον Αερολιμένα προς όφελος των επιβατών, καθώς ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα αναλάβει και τις σχετικές επενδύσεις, με εύλογη φυσικά απόδοση για τον τελευταίο.

Σημειώνεται ότι το Υπερταμείο δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο του Παραχωρησιούχου με μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής, το οποίο δεν θα ξεπερνάει το 15% του μετοχικού του κεφαλαίου. Το ακριβές ποσοστό της πιθανής μειοψηφικής συμμετοχής, ο χρόνος και ο τρόπος μεταβίβασης των αντίστοιχων μετοχών στο Υπερταμείο, καθώς και οι λοιπές σχετικές λεπτομέρειες, θα παρασχεθούν κατά τη Β’ Φάση σε συνεργασία με τους υποψηφίους επενδυτές κατά τη διαδικασία διαβούλευσης. Η δυνατότητα αυτή, ανεξαρτήτως της τελικής υλοποίησής της, συνάδει με τον στόχο της εξέλιξης του Υπερταμείου σε στρατηγικό επενδυτή και αξιόπιστο διαχειριστή της δημόσιας περιουσία. Το Υπερταμείο μέσω του χαρτοφυλακίου συμμετοχών του και των επενδύσεών του, επιδιώκει να δημιουργεί αξία και ευημερία επιτυγχάνοντας μακροπρόθεσμες αποδόσεις, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες και στηρίζοντας την πράσινη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπερταμείο έχει εντάξει στον στρατηγικό του σχεδιασμό 2022-2024 άμεσες επενδύσεις στην ελληνική οικονομία ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών και δράσεων για την ανάθεση μακροχρόνιας παραχώρησης του αεροδρομίου Καλαμάτας ανέλαβαν ως εξειδικευμένοι σύμβουλοι, η Deloitte Business Solutions S.A., και η FCNC Financial Advisors ΑΕ ως Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι. Ως Τεχνικός και Κυκλοφοριακός Σύμβουλος, το Γραφείο ΔοξιάδηΣύμβουλοι για Ανάπτυξη και Οικιστική Α.Ε., και ως Νομικοί Σύμβουλοι για τη Διαγωνιστική Διαδικασία και τη Συναλλαγή, οι Δικηγορικές Εταιρείες, Μαρία Ι. Γκολφινοπούλου – Κατερίνα Α. Χριστοδούλου «Your Legal Partners» και Δρακόπουλος & Βασαλάκης «DVLaw».

Ο διαγωνισμός είναι απολύτως σύμφωνος με τον ιδρυτικό νόμο του Υπερταμείου (Ν. 4389/2016), με τον οποίο περιήλθαν σε αυτό τα δικαιώματα που αφορούν στη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση και συντήρηση των 23 κρατικών αερολιμένων που παραμένουν υπό τη λειτουργία του Ελληνικού Δημοσίου. Σε συνέχεια της δημοσίευσης στην εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της σχετικής ανακοίνωσης στις 7/9 αναμένεται άμεσα η ανάρτηση του κειμένου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στον ιστότοπο του Υπερταμείου.