Γνωστοποιήσεις, Αναφορές & Δείκτες Επίδοσης

Θεμελιώδη θέματα ESG και SDG

Στο Υπερταμείο έχουμε οικοδομήσει ένα αυστηρό πλαίσιο γύρω από τα θεμελιώδη θέματα ESG (Περιβάλλον, Κοινωνική Ευθύνη, Διακυβέρνηση) και SDG (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης), σύμφωνα με τις αναδυόμενες τάσεις και απαιτήσεις των διεθνών προτύπων αναφοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε υπογράψει το πλαίσιο κανόνων και αρχών της Ομάδας Εργασίας για Χρηματοοικονομικές Γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το Κλίμα (TCFD), ενώ πρόκειται να ενταχθούμε και στο πρότυπο PRI (Principles for Responsible Investment), το οποίο υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ. Με στόχο οι δημόσιες επιχειρήσεις μας να γίνουν πρότυπο σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική και κλιματική βιωσιμότητα, ενσωματώνουν σταδιακά τη δημοσιοποίηση αναφορών για τις ESG επιδόσεις τους μέσα από την έκδοση Απολογισμών Βιωσιμότητας.