Βασικοί πυλώνες

Στρατηγική βασισμένη σε αρχές

Το Υπερταμείο και οι θυγατρικές του χαράσσουν στρατηγική αειφορίας και πρακτικές ESG για την επόμενη τριετία, αρχής γενομένης από το 2022, με στόχο να μετριάσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και παράλληλα να βελτιώσουν την απόδοση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων και να προάγουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Το Υπερταμείο σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των θυγατρικών και συμμετοχών του θέτει στόχους για την απόδοση σε θέματα ESG (ΚPIs), καθώς και με τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών. Υλοποιεί οδικό χάρτη για την εφαρμογή των στόχων ESG, στη βάση κατευθυντήριων αρχών που θα συνδέονται με τη φύση του Υπερταμείου ως Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο.

Σε υλοποίηση αυτού του στόχου, επενδύει στην περιβαλλοντική και κλιματική βιωσιμότητα, εισάγοντας τα ζητούμενα για το κλίμα στις νέες επενδύσεις, στην επιχειρηματική του λειτουργία και στο μοντέλο λήψης αποφάσεων.

 

Το Υπερταμείο έχει δεσμευτεί ότι το επενδυτικό του πρόγραμμα, ύψους 10 εκατ. ευρώ για το 2022, λαμβάνει πλήρως υπόψη του την παράμετρο της περιβαλλοντικής και κλιματικής βιωσιμότητας. Ταυτόχρονα, το 3ετές ESG πλάνο μας (2022-2024) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του νέου Στρατηγικού Σχεδίου του Υπερταμείου για την εν λόγω περίοδο.

Παράλληλα, αναλαμβάνει ενεργό δράση για την υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας, στοχεύοντας στην ουσιαστική μείωση της σπατάλης πόρων στην Ελλάδα, εστιάζοντας στο νερό και τα τρόφιμα, είτε αυτόνομα, είτε μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με άλλους φορείς.

Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου σχεδιάζοντας την ένταξη ESG κριτηρίων στους διαγωνισμούς, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος στο Σχέδιο Δίκαιας Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), για την απολιγνιτοποίηση της χώρας μέχρι το 2028.