Οι πρωτοβουλίες μας

Οι πρωτοβουλίες μας στο σύνολο του Χαρτοφυλακίου

Η Στρατηγική Βιωσιμότητας διατρέχει οριζόντια όλες τις δράσεις μας, με τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και το πλάνο ESG να εκτείνονται στο σύνολο του χαρτοφυλακίου και να αποτυπώνονται έμπρακτα στο μοντέλο διαχείρισης και βιώσιμης επιχειρησιακής λειτουργίας όλων των θυγατρικών.

Για τις θυγατρικές μας η στρατηγική ESG αποτελεί βασικό στοιχείο μετασχηματισμού. Το Υπερταμείο διαθέτει ξεχωριστό ολοκληρωμένο ESG & Sustainability πλάνο για κάθε εταιρεία μέρος του χαρτοφυλακίου του, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Κλιματικού Νόμου και της Συμφωνίας του Παρισιού.

Case studies

Συγκεκριμένα παραδείγματα από το χαρτοφυλάκιο παρουσιάζουν πρακτικές και πρωτοβουλίες που έχουν θετική επίδραση στην κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία.