Νέα
2 Δεκεμβρίου, 2019

Αποτελέσματα 2018 Ομίλου ΕΕΣΥΠ

 • Λειτουργική κερδοφορία για τον πρώτο χρόνο πλήρους λειτουργίας, καταγράφει σε επίπεδο εταιρείας η ΕΕΣΥΠ Α.Ε., με κέρδη € 13,1 εκατ. έναντι ζημιών € -3,1 εκατ. το 2017, έτος κατά το οποίο ξεκίνησε η λειτουργία της εκ του μηδενός το Φεβρουάριο του 2017.
 • Σε επίπεδο Ομίλου καταγράφονται ζημίες, μετά την ενοποίηση για πρώτη φορά επί συνόλου 13 μεγάλων δημόσιων επιχειρήσεων (και πλήθος άλλων θυγατρικών ή συγγενών αυτών εταιρειών) που εντάχθηκαν στο χαρτοφυλάκιο της το 2018, έναντι του ΤΑΙΠΕΔ και της ΕΤΑΔ που ενοποιήθηκαν ένα έτος πριν.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») δημοσίευσε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές της καταστάσεις για το έτος 2018, μαζί με το Ετήσιο Δελτίο, όπως αυτά εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου. Το 2018 αποτέλεσε ουσιαστικά για την ΕΕΣΥΠ χρονιά ορόσημο, καθώς στην αρχή του έτους, μεταβιβάστηκαν σε αυτήν οι συμμετοχές του Ελληνικού Δημοσίου σε ένα πλήθος θυγατρικών και συγγενών εταιρειών.

Για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου αυτού και την κατάρτιση της απαιτούμενης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με υψηλές προδιαγραφές, η ΕΕΣΥΠ αν και οργανώθηκε από το μηδέν ως νεοϊδρυθείσα εταιρεία, κατάφερε να διαμορφώσει και να αναπτύξει άμεσα μία δομή με αποτελεσματικές λειτουργίες, επαγγελματισμό και σύγχρονη εταιρική κουλτούρα και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να χτίσει πολύτιμη τεχνογνωσία.

Σε εταιρικό επίπεδο

Η λειτουργική κερδοφορία της ΕΕΣΥΠ το 2018 επηρεάστηκε θετικά, καθώς ήταν το πρώτο έτος κατά το οποίο η εταιρεία άρχισε να αποκτά σταδιακά πλήρη δραστηριότητα, έσοδα και κέρδη. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν έσοδα € 17 εκατ. και κέρδη € 13,1 εκατ. Η ανοδική πορεία επιταχύνθηκε περαιτέρω στο Α’ εξάμηνο 2019 κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν έσοδα € 40,3 εκατ. και κέρδη € 37,9 εκατ., με τα αποτελέσματα να αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω μέχρι το τέλος του 2019.

                                     ΕΤΑΙΡΕΙΑ

σε € χιλ.

2018

2017

Κύκλος Εργασιών

16.998

0

EBITDA 1

12.653

3.435

Καθαρά Κέρδη/Ζημίες

13.060

-3.143

Σύνολο Ενεργητικού

20.910

7.720

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

19.710

6.652

Ως αποτέλεσμα της σημαντικής βελτίωσης της κερδοφορίας, το 2018 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά η διανομή μερίσματος προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Σε επίπεδο ομίλου

Το 2018 ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά μέσω ΕΕΣΥΠ οι συμμετοχές του Δημοσίου (πλειοψηφικές ή μειοψηφικές) σε 13 επιπλέον επιχειρήσεις και πλήθος άλλων θυγατρικών ή συγγενών αυτών εταιρειών. Αντιθέτως, το 2017 είχαν ενοποιηθεί μόνον τα αποτελέσματα των θυγατρικών ΤΑΙΠΕΔ και ΕΤΑΔ.

 

                                     ΟΜΙΛΟΣ

σε € χιλ.

2018

2017

Κύκλος Εργασιών

1.045.876

57.888

EBITDA 2

98.549

23.427

Καθαρά Κέρδη/Ζημίες

-132.542

19.373

Σύνολο Ενεργητικού

5.583.087

1.298.335

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

3.540.729

905.733

Η ενοποίηση των επιπλέον εταιρειών αυτών, επηρέασε σημαντικά τα ενοποιημένα αποτελέσματα και την ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης καθώς πολλαπλασίασε:

 • το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων από € 1,3 δις σε € 5,5 δις,
 • τα ίδια κεφάλαια από € 0,9 δις σε € 3,5 δις,
 • τον κύκλο εργασιών από τα € 58 εκατ., σε άνω του ενός δις, και
 • το EBITDA από €23 εκατ. σε €99 εκατ.

Το καθαρό αποτέλεσμα της πρώτης χρήσης που ενσωματώνονται οι νεοαποκτηθείσες συμμετοχές, αφορούσε ζημία € 132,5 εκατ. (παρά την αύξηση των κερδών EBITDA). Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι ενσωματώνονται στα αποτελέσματα χρήσης οι αναλογούσες ζημίες των συγγενών εταιρειών, ενώ δεν υπάρχουν αναβαλλόμενες φορολογικές ωφέλειες στις ζημιογόνες θυγατρικές.

Η ενοποίηση για πρώτη φορά το 2018 πλήθους δημόσιων επιχειρήσεων αποτέλεσε μια κρίσιμη πρόκληση, καθώς οι εταιρείες που ενοποιήθηκαν α) δραστηριοποιούνται σε πολύ διαφορετικές αγορές μεταξύ τους, β) ακολουθούσαν σε πολλές περιπτώσεις διαφορετικές λογιστικές πολιτικές, γ) είχαν διαφορετικές διαδικασίες και συστήματα προετοιμασίας οικονομικών καταστάσεων και ημερομηνίες δημοσίευσης ενώ επίσης σε αρκετές περιπτώσεις τα αντίστοιχα τμήματα των εταιρειών ήταν υποστελεχωμένα και χωρίς τις κατάλληλες υποδομές και συστήματα και αρκετές από αυτές έφεραν αριθμό παρατηρήσεων και εμφάσεων επί των πιστοποιητικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τους.

Συμπερασματικά, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΕΣΥΠ έρχονται πια και με λογιστικούς κανόνες να αποτυπώσουν την κατάσταση των δημοσίων επιχειρήσεων που μεταβιβάστηκαν σε αυτήν το 2018, κάποιες από τις οποίες έφεραν προβλήματα και ζημιές που επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα.

Στόχος της πρώτης ενοποίησης είναι η αποτύπωση της περιουσίας του δημοσίου με κατάλληλες λογιστικές μεθοδολογίες σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ αλλά και πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία, όπως ισχύει για τις εισηγμένες εταιρείες. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά και είναι η βάση, αφενός για να τεθούν οι στόχοι των επόμενων ετών, και αφετέρου, για να αναδειχθούν θέματα που θα απασχολήσουν το Μηχανισμό Συντονισμού (πχ ΥΓΟΣ για ΟΑΣΑ ή για ΕΛΤΑ σε σχέση με την καθολική υπηρεσία). Πρόκειται για τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες που επηρεάζουν τα ενοποιημένα αποτελέσματα, ενώ οι ΔΕΗ, ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και ΑΙΑ ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Αναφορικά με τη βελτίωση της διαφάνειας και λογοδοσίας, τέθηκε συγκεκριμένο πλαίσιο αναφορών για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης των μη εισηγμένων θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ, με υποχρέωση αυτών να εφαρμόζουν βέλτιστα λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα, να καταρτίζουν και να παρακολουθούν αποδοτικότερα τους ετήσιους προϋπολογισμούς τους, σε συνδυασμό με την παρακολούθηση της απολογιστικής εκτέλεσης αυτών μέσω περιοδικών οικονομικών αναφορών. Αν και ακούγεται απλό στην πράξη, είναι μία εξαιρετικά δύσκολη και σύνθετη άσκηση, καθώς για πρώτη φορά ενοποιείται η οικονομική πληροφόρηση σε τόσο μεγάλο πλήθος εταιρειών του Ελληνικού Δημοσίου αλλά και γενικότερα του ελληνικού επιχειρείν. Η προσπάθεια αυτή απαιτούσε:

 • συντονισμό μεταξύ όλων των οικονομικών τμημάτων 15 άμεσων και λοιπών θυγατρικών, κάποιες από τις οποίες είναι όμιλοι, άρα ενοποιούν και δικές τους θυγατρικές
 • μεγάλη και διαρκή προσπάθεια εντοπισμού διαφορών στις λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζονταν για χρόνια για παρόμοια θέματα και έναρξη διαδικασίας ομογενοποίησης αυτών,
 • επίλυση, εντός στενών χρονικών περιθωρίων, του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού προβλημάτων από τα θιγόμενα στα πιστοποιητικά των ορκωτών ελεγκτών λογιστών των εταιρειών αυτών για τα προηγούμενα έτη (π.χ. με μείωση των παρατηρήσεων και εμφάσεων των θυγατρικών από 35 σε περίπου 15),
 • σχεδιασμός νέων διαδικασιών και εργαλείων οικονομικών αναφορών και στενή παρακολούθηση και εκπαίδευση στη χρήση αυτών, και
 • σημαντική αύξηση στην ταχύτητα προετοιμασίας και παροχής της περιοδικής οικονομικής πληροφόρησης ώστε αυτή να είναι έγκαιρη και σχετική στη βάση βέλτιστων πρακτικών.

Στρατηγικές δράσεις κατά το έτος 2018

Αναγνωρίζοντας το σημαντικό αποτύπωμα που έχουν οι δημόσιες επιχειρήσεις σε βασικά μεγέθη της οικονομίας αλλά και τις πολλές προκλήσεις που σωρεύτηκαν είτε ως αποτέλεσμα της κρίσης, είτε ως αποτέλεσμα έλλειψης στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού αλλά και ενός ανεξάρτητου και διαφανούς πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, η ΕΕΣΥΠ ξεκίνησε το 2018 με στοχευμένες δράσεις σε 4 πυλώνες:

(α) Διοικητικά Συμβούλια & Εταιρική Διακυβέρνηση

Αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία της καλής εταιρικής διακυβέρνησης και της αποτελεσματικής λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων, η ΕΕΣΥΠ προχώρησε στη σύσταση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων με σκοπό την αξιολόγηση των Διοικητικών Συμβουλίων των θυγατρικών, καθώς και την επιλογή κατάλληλων υποψηφίων για την ενίσχυση της λειτουργίας τους. Επιπλέον, δόθηκε μεγάλη έμφαση στην αναβάθμιση του ρόλου των Επιτροπών Ελέγχου, με τον διορισμό Προέδρων στις Επιτροπές, με εξειδίκευση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, όπως απαιτούν οι νόμοι 4449/2017 και 3429/2005.

(β) Στρατηγικό Πλάνο & Επιχειρηματικοί στόχοι

Κατόπιν διαβούλευσης της ΕΕΣΥΠ με τις διοικήσεις των θυγατρικών της, αυτές προχώρησαν σε επικαιροποίηση των επιχειρηματικών τους πλάνων. Θεσπίστηκαν δε από την ΕΕΣΥΠ για πρώτη φορά δείκτες αποδοτικότητας για την κάθε θυγατρική, οι οποίοι και ενσωματώθηκαν στο τριετές επιχειρηματικό πλάνο της (ΕΕΣΥΠ 2019-2021).

(γ) Πλαίσιο Παρακολούθησης και κανόνες Πληροφόρησης και Αναφορών

Δημιουργήθηκε πολυδιάστατο πλαίσιο αναφορών για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της απόδοσης των μη εισηγμένων θυγατρικών. Είναι πλέον υποχρέωση αυτών να εφαρμόζουν βέλτιστα λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα, να καταρτίζουν και να παρακολουθούν αποδοτικότερα τους ετήσιους προϋπολογισμούς τους, σε συνδυασμό με την παρακολούθηση της απολογιστικής εκτέλεσης αυτών μέσω περιοδικών οικονομικών αναφορών.

(δ) Στόχευση εκσυγχρονισμού (Λειτουργία, Τεχνολογία και Κοινωνική Αξία) με συγκεκριμένα KPIs σε βάθος τριετίας.

Έχοντας κατανοήσει ότι η ελληνική οικονομία και οι μεγάλες δημόσιες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολλαπλές τεχνολογικές προκλήσεις και υστερούν σημαντικά έναντι των ευρωπαϊκών, η ΕΕΣΥΠ, προωθεί τη διαμόρφωση μιας ψηφιακής στρατηγικής για κάθε εταιρεία, η οποία μέχρι τώρα δεν υπήρχε, προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής. Ομοίως έχει θέσει προτεραιότητες και δείκτες αναφορικά με το περιβάλλον και την κοινωνική ανταποδοτικότητα.

Για το 2019, πέραν της προώθησης των ανωτέρω, η ΕΕΣΥΠ επικεντρώνεται και στην εκκίνηση του Μηχανισμού Συντονισμού, που μεταξύ άλλων θα ξεκαθαρίσει το πως οι περισσότερες δημόσιες επιχειρήσεις λειτουργούν σε σχέση με αυτά που το κράτος τους έχει αναθέσει και πως θα αποζημιώνονται για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Πρόκειται για καίριας σημασίας σημείο για τον οικονομικό προγραμματισμό τόσο των εταιρειών όσο και του κράτους που καλείται να χρηματοδοτήσει αυτές τις υπηρεσίες από το δικό του προϋπολογισμό. Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της ΕΕΣΥΠ τέλος, αναμένεται σημαντική ανάκαμψη συγκριτικά με το 2018.

Το εγχείρημα της ΕΕΣΥΠ είναι μείζονος σημασίας, σύνθετο και πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Μεταξύ άλλων απαιτεί το συντονισμό της ίδιας της εταιρείας με το Υπουργείο Οικονομικών το οποίο εκπροσωπεί το μοναδικό της μέτοχο, αλλά και με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και τη Δημόσια Διοίκηση γενικότερα. Για αυτόν ακριβώς το λόγο η εκκίνηση του Μηχανισμού Συντονισμού θα προάγει το έργο της ΕΕΣΥΠ επιτυγχάνοντας ταχύτερα αποτελέσματα, υλοποιώντας με στόχευση και διαφάνεια τις κλαδικές, τομεακές, αναπτυξιακές και κοινωνικές πολιτικές της κυβέρνησης.

Άλλωστε σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο αναδεικνύεται η κομβική σημασία της επαγγελματικής και ανεξάρτητης διαχείρισης της Δημόσιας Περιουσίας με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας των δημόσιων επενδύσεων άρα και την ενίσχυση των εσόδων για το δημόσιο. Δημιουργείται κατ’ αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος, συνεπώς και ευελιξία στην εκάστοτε οικονομική πολιτική. Επιπλέον, προάγεται η διαφάνεια και η υπεύθυνη διοίκηση αναδεικνύοντας επιπρόσθετες προτεραιότητες ως προς την περιβαλλοντική προστασία αλλά και την κοινωνική ανταποδοτικότητα.