Νέα
13 Ιουνίου, 2019

Δ.Τ.: Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας στηρίζει το έργο του ΕΣΕΔ προωθώντας πρακτικές καλής εταιρικής διακυβέρνησης στις θυγατρικές της.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) στηρίζει έμπρακτά το έργο του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), στο οποίο συμμετέχει μαζί με το Χρηματιστήριο Αθηνών, το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την Ελληνική Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Το Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΣΕΔ, κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, τη δημοσίευση προτάσεων γενικών αρχών, καλών πρακτικών και οδηγιών εταιρικής διακυβέρνησης για τις εισηγμένες εταιρείες, αλλά και την υποβολή προτάσεων για την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου εκ μέρους των αρμοδίων εποπτικών αρχών. Παράλληλα, υποστηρίζοντας την υιοθέτηση κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και από τις μη εισηγμένες εταιρείες θα προωθήσει την υιοθέτηση Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης Μη εισηγμένων Εταιρειών.

Από πλευράς της, η ΕΕΣΥΠ, έχοντας στο χαρτοφυλάκιο μια σειρά από επιχειρήσεις που επηρεάζουν κρίσιμα οικονομικά μεγέθη της χώρας, όπως η ανάπτυξη, η απασχόληση, η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια, αναγνωρίζει την υιοθέτηση κανόνων και καλών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης ως σημαντικό μέρος της αποστολής της. Στο πλαίσιο αυτό, εργάζεται συστηματικά για τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης στις Δημόσιες Επιχειρήσεις με μια σειρά από πρωτοβουλίες και δράσεις:

  • Αναβαθμίζει το ρόλο των Επιτροπών Ελέγχου στα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών της με επιλογή προέδρων των επιτροπών που κατέχουν κατάλληλες γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία, για να μπορούν να υποστηρίζουν ουσιαστικά τα διοικητικά συμβούλια, όπως και την ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων . Μέχρι σήμερα έχουν διοριστεί εννέα (9) πρόεδροι Επιτροπών Ελέγχου σε μεγάλες Δημόσιες Επιχειρήσεις (εισηγμένες και μη)
  • Αναπτύσσει εργαλειοθήκη και εγχειρίδια βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης για τις θυγατρικές του χαρτοφυλακίου της
  • Αξιολογεί συστηματικά και με συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης την πρόοδο εφαρμογής κανόνων κανονιστικής συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης
  • Σε συνεργασία με τις θυγατρικές της, και με την υποστήριξη εξειδικευμένων ομάδων εργασίας που απαρτίζονται από στελέχη της ΕΕΣΥΠ, αναπτύσσει και εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης και οργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης των θυγατρικών της, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, για την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα καλής εταιρικής διακυβέρνησης. Ταυτόχρονα, προχωρά και στην ανάπτυξη ενός προγράμματος e-learning το οποίο θα εφαρμοστεί σταδιακά σε όλες τις θυγατρικές

Στο ανωτέρω πλαίσιο, θα διοργανώσει και παρουσίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με θέμα τους τρόπους πρακτικής ενσωμάτωσης και διάχυσης των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης προς τις επιχειρήσεις, μέσω διαδραστικών παρουσιάσεων και σεμιναρίων.

Η ΕΕΣΥΠ εκπροσωπείται στο Συμβούλιο Διοίκησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), αλλά και στο 15μελές συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ, και στηρίζει έμπρακτά το έργο του.

Με αφορμή τις αποφάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΣΕΔ, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ, κα Ράνια Αικατερινάρη, δήλωσε: «Η υιοθέτηση κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης από τις ελληνικές επιχειρήσεις δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση αξιοπιστίας, επιβίωσης και ανάπτυξής τους. Στην ΕΕΣΥΠ, έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι οι δημόσιες επιχειρήσεις θα πρέπει να ενσωματώσουν κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης τουλάχιστον αντίστοιχου επιπέδου με αυτό των εισηγμένων εταιρειών. Με βάση αυτήν την παραδοχή, δουλεύουμε συστηματικά και σε συνεργασία με τις διοικήσεις των θυγατρικών μας με τελικό στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας τους και της εμπιστοσύνης της ελληνικής κοινωνίας και της επενδυτικής κοινότητας».