Νέα
30 Μαρτίου, 2020

ΔΤ: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2019

Σημαντική αύξηση κερδοφορίας της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) κατά το 2019 η οποία ανήλθε σε € 57,1 εκατ. σε σχέση με € 13,1 εκατ. το 2018.

Αναμενόμενο μέρισμα για το Δημόσιο της τάξεως των € 42 εκατ.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») δημοσίευσε την έκθεση τετάρτου τριμήνου 2019 επί των πεπραγμένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων, στην οποία αποτυπώνονται και τα συνολικά αποτελέσματα του έτους 2019. Στα αποτελέσματα αυτά, αποτυπώνεται μία πολύ σημαντική αύξηση στα έσοδα και την κερδοφορία της εταιρείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ταυτόχρονα με αυτήν την οικονομική επίδοση, η εταιρεία υλοποίησε σημαντικές πρωτοβουλίες που αφορούν την υιοθέτηση ορθών πρακτικών υπεύθυνης διοίκησης, διαφάνειας καθώς και αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ασκώντας ενεργά το ρόλο του μετόχου στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της. Στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης εξάλλου, και προκειμένου να επιτύχει τους γενικότερους στόχους της, η ΕΕΣΥΠ ανακοίνωσε πρόσφατα και τη σύσταση Δικτύου Καινοτομίας με στόχο την προώθηση της καινοτομίας στις Δημόσιες Επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να καταστούν πιο ανταγωνιστικές, μέσα από τη χαρτογράφηση νέων τεχνολογιών, αλλά και την διερεύνηση διεθνώς βέλτιστων πρακτικών, επιχειρηματικών μοντέλων και προτύπων καινοτομίας.

Λειτουργικά αποτελέσματα

Το 2019 αποτέλεσε για την ΕΕΣΥΠ τη χρονιά στην οποία έγιναν εμφανή τα αποτελέσματα της ενεργής παρακολούθησης της απόδοσης των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της.

Η ωρίμανση της δομής μίας νέας εταιρείας όπως η ΕΕΣΥΠ οδήγησε στη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη δημιουργία πρόσθετης αξίας σε αρκετές από τις θυγατρικές του χαρτοφυλακίου της, που είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της κερδοφορίας τους και των διανεμηθέντων μερισμάτων προς την ΕΕΣΥΠ και εν τέλει το Ελληνικό Δημόσιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως μεταξύ των ωφελειών της στρατηγικής διαχείρισης των εταιρειών ήταν και η επίτευξη διανομής κερδών από εταιρείες που επί σειρά ετών στο παρελθόν δεν διένειμαν μέρισμα.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το έτος 2019 τα έσοδα υπερτριπλασιάθηκαν και ανήλθαν σε € 61,9 εκατ. και τα κέρδη υπερτετραπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε € 57,1 εκατ. Τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρείας ανέρχονται σε € 72 εκατ. Κατωτέρω παρουσιάζεται η εξέλιξη βασικών μεγεθών για την μητρική ΕΕΣΥΠ τα τελευταία έτη.

Εξέλιξη βασικών οικονομικών στοιχείων ΕΕΣΥΠ (μητρική)
σε € χιλ. 2017 2018 2019
Κύκλος Εργασιών 0 16.998 61.945
EBITDA 3.435 12.653 56.507
Καθαρά Κέρδη/Ζημίες -3.143 13.060 57.179

Ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της κερδοφορίας, σημαντικά αυξημένο αναμένεται το μέρισμα προς διανομή στο Ελληνικό Δημόσιο εντός του 2020, το οποίο υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε περίπου € 42 εκατ. πέραν αυτών που η ΕΕΣΥΠ θα διακρατήσει για την υλοποίηση της επενδυτικής της πολιτικής.

«Η ΕΕΣΥΠ υλοποιώντας συνεχείς δράσεις με στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής και ανεξάρτητης διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας που της έχει μεταβιβαστεί, κατάφερε σε μικρό χρονικό διάστημα από την ίδρυση της να αυξήσει την αποδοτικότητα των δημόσιων επιχειρήσεων, καθώς και να βελτιώσει τη διαχείριση των κεφαλαιακών και χρηματικών τους διαθεσίμων. Η ισχυρή κερδοφορία το 2019 αναδεικνύει τη σημασία της ενεργής παρακολούθησης  εταιρειών του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την ενίσχυση των εσόδων του δημόσιου. Η αύξηση των μερισμάτων που θα αποδοθούν σε αυτό, εξυπηρετεί τη δημιουργία μεγαλύτερου δημοσιονομικού χώρου, ο οποίος ενισχύει την οικονομία και θα τροφοδοτήσει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.»

Ουρανία Αικατερινάρη,

Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΕΕΣΥΠ