Προκηρύξεις
29 Σεπτεμβρίου, 2023

Πρόσκληση για τη διενέργεια Προκαταρκτικής Διαβούλευσης σχετικά με υπό επεξεργασία Σχέδιο Διακήρυξης για την ανάθεση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με αντικείμενο: «PROJECT MANAGEMENT OFFICE SERVICES (PMO) FOR THE IMPLEMENTATION OF A FRAMEWORK AGREEMENT FOR THE MAPPING, SEGMENTATION, REGISTRATION, VALUATION AND MATURATION OF THE REAL ESTATE ASSETS OF GROWTHFUND’S SELECTED SUBSIDIARIES»

Τελευταία Ενημέρωση:

« Η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων/σχολίων παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023, ώρα 12:00 μ.μ.»