Προκηρύξεις
1 Μαρτίου, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΕΣΥΠ

Διευκρίνιση

Σε σχέση με την προϋπόθεση προσκόμισης Πρακτικού Δ.Σ. που θα παρέχει τις σχετικές εγκρίσεις και εξουσίες για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, διευκρινίζεται ότι εναλλακτικά δύναται να υποβληθεί απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. που θα πιστοποιεί την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων διαχειριστικής και εκπροσωπευτικής εξουσίας καθώς και του εν συνεχεία διορισμού ειδικών αντιπροσώπων, βάσει σχετικού πληρεξούσιου, για συμμετοχή σε διαγωνιστικές διαδικασίες, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης πρόσφατης υπεύθυνης δήλωσης του αρμόδιου οργάνου περί μη ανάκλησης του πληρεξούσιου.