Προκηρύξεις
8 Αυγούστου, 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση σύμβασης παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών (τακτικού ελέγχου ετήσιων και επισκόπησης εξαμηνιαίων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές) για τις οικονομικές χρήσεις 2022 και 2023 προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.