Προκηρύξεις
6 Αυγούστου, 2018

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης

Διευκρινήσεις:

1. Το δικαίωμα για ανανέωση του υπό κρίση συμβολαίου μπορεί να το ασκήσει μόνο η ΕΕΣΥΠ και όχι ο Ασφαλιστής. Εντούτοις ο Ασφαλιστής μπορεί, εφόσον συντρέχουν λόγοι, να αρνηθεί την ανανέωση. Τότε θα υποχρεωθεί να παράσχει την τετράμηνη παράταση με χρέωση των αναλογικών ασφαλίστρων.

Προς το σκοπό αυτό θα ενσωματώσουμε στη σελ. 35 του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου την εξής προσθήκη:

“11. SPECIAL CONDITION REGARDING RENEWAL

The policy is concluded with an initial annual period with effective date as stated on Item 3 of the Schedule and with the right to renew for another 2 consecutive years, subject to the agreement from both parties at the end of each policy year. It is clarified that in case of disagreement as to the renewal of the above, HCAP has the right to request and the Insurer is obliged to accept, the extension of coverage for four (4) additional months, with pro-rata charge in order to ensure adequate time for the conduction of a new tender”.

2. Ως προς το ζήτημα των τεχνικών λεπτομερειών αποστολής θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εφόσον τεχνικά δεν είναι εφικτή η αποστολή της πρότασής σας με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, μπορούν να αποσταλούν περισσότερα από ένα ηλεκτρονικά μηνύματα υπό την προϋπόθεση ότι

α) το αρχικό ηλεκτρονικό μήνυμα θα αναφέρει τον συνολικό αριθμό των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που θα αποσταλούν,

β) τα ηλεκτρονικά μηνύματα θα σταλούν χωρίς σημαντική χρονική διαφορά μεταξύ τους και σε κάθε περίπτωση εντός της προθεσμίας υποβολής προσφορών που έχει τεθεί.

3. Ως προς τον όρο ΙΒ της διακήρυξης ζητείται έγγραφο της εταιρείας το οποίο θα περιέχει τα ονόματα και τις επαγγελματικές ιδιότητες των προσώπων που θα παράσχουν τις υπηρεσίες, ήτοι της ομάδας έργου της εταιρείας για το έργο αυτό. Περαιτέρω, ως προς το 2ο εδάφιο της παραγράφου ΙΒ διευκρινίζεται ότι ως συμμετέχων νοείται το νομικό πρόσωπο που συμμετέχει και τα μέλη ΔΣ αυτού. Συνεπώς, αν η συμμετέχουσα εταιρεία ή κάποιο μέλος ΔΣ αυτής σχετίζονται με πρόσωπο που συνδέεται με την ΕΕΣΥΠ ή ελέγχεται από αυτή, θα πρέπει να δηλωθεί ρητά στα υποστηρικτικά έγγραφα. Αν τέτοια σχέση δεν υπάρχει δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης. Σε κάθε περίπτωση η δήλωση, εφόσον γίνει θα πρέπει να έχει τον τύπο που ορίζεται στο άρθρο 8 «Περιεχόμενο και Υποβολή της Πρότασης» της Διακήρυξης.