Προκηρύξεις
8 Φεβρουαρίου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΩΝ/ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ

  • Παράγραφος 4.1 Κριτήρια Αποκλεισμού : Διευκρινίζεται ότι το ESPD συμπληρώνεται (και υποβάλλονται τα αναφερόμενα στην Πρόσκληση αποδεικτικά μέσα) τόσο σε σχέση με το ενδιαφερόμενο μέρος όσο και σε σχέση με τρίτα μέρη στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται το ενδιαφερόμενο μέρος, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4.2.5. της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών. Η στήριξη στην ικανότητα τρίτου δύναται να αφορά τα κριτήρια οικονομικής επάρκειας ή τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική ικανότητα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4.2.5.
  • Παράγραφος 4.3.2 Τεκμηρίωση αναφορικά με τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας : Θα πρέπει να υποβληθούν όλα τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στην παρ. 4.3., ήτοι στις παρ. 4.3.1 και 4.3.2, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται στις παρ. 4.3.2.1, 4.3.2.2, 4.3.2.3, 4.3.2.4, 4.3.2.5.
  • Παράγραφος 4.3.2.4 Οικονομική & Χρηματοοικονομική Επάρκεια : Οι ισολογισμοί δύνανται να συνοδεύονται από την έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
  • Σύμφωνα με την παράγραφο 1 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών (τελευταία πρόταση) το Υπερταμείο δύναται να ζητά από το ενδιαφερόμενο μέρος δικαιολογητικά σε σχέση με την υποβληθείσα Πρόσκληση, είτε κατά το στάδιο της υποβολής προσφοράς είτε πριν από τη σύναψη της σύμβασης. Κατά το στάδιο υποβολής προσφοράς δεν απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης μετοχών.

06/03/2023

  • Σύμφωνα με την παρ. 4.2.5. και 4.3.2.5. της Πρόσκλησης, το ενδιαφερόμενο μέρος προκειμένου να καλύψει τα κριτήρια επιλογής σε σχέση με την τεχνική ικανότητα, μπορεί να στηριχτεί στις ικανότητες άλλων οντοτήτων, ανεξάρτητα από τον νομικό δεσμό που έχει με αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω οντότητες θα εκτελέσουν τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται η σχετική ικανότητα.

Τελευταία Ενημέρωση: Η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται έως τη Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00μ.μ. Αθήνας. Αριθμός Αρχικής Προκήρυξης στην EΕ S: 2023/S 028-081402. Αριθμός Διορθωτικής Προκήρυξης στην EE S: 2023/S 050-143501.