Τεχνολογία

% Συμμετοχής
Συμμετοχές 5G
100%
Μη Εισηγμένη εταιρεία

Η εταιρεία έχει ως σκοπό τη διαχείριση του Επενδυτικού Ταμείου Φαιστός, που επενδύει σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G.